Odpovědný zástupce

Pro Vaši stávající, nebo nově zřizovanou firmu pomůžeme zajistit tyto živnosti formou tzv. garanta, které podléhají doložení odborné způsobilosti a praxi, pokud tyto podmínky sami nesplňujete. Zejména se jedná o koncesované, řemeslné a vázané živnosti.

Provozování cestovní kanceláře

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Hostinská činnost

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií

Vedení spisovny

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách

Technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Provozování autoškoly

Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže

Pivovarnictví sladovnictví

Tuto výpomoc poskytuje za cenu 35 000 Kč ročně.

Garant si vyhrazuje právo zrušit jím poskytnutou garanci v případě, že společnost, již byla výpomoc poskytnuta se dopustila trestného činnu v souvyslosti s předmětem podnikání.


V případě zájmu o činnosti provozované mimo živnostenký zákon konkrétně:


Pojišťovací agent

Agentura práce

je odměna za výpomoc odpovědného zástupce 90 000 Kč ročně.