Registrace

Přihlašovací údaje
(5 - 20 znaků, bez mezer)

Osobní údaje

Firemní údaje

Adresa

(registuji se jako partner, přeprodávající služby)

Obchodní podmínky portálu Zalozenifirmysro.cz
Provozovatel internetového portálu
Název společnosti: Diaspro s.r.o.
Ulice a číslo popisné: Lannova 2061/8
Město a PSČ: 110 00 Praha 1 – Nové Město
Stát: Česká republika

IČ: 241 95 715
DIČ: CZ241 95 715

Odpovědná osoba a kontakt:
Martin Šponiár – tel: 722 212 212
Pracovní doba: NON STOP

1) O registraci
Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě "Diaspro s.r.o." a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového portálu firmy "Diaspro s.r.o.", v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti." Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese:"info@poskytnutisidla.cz", nebo na uvedené pevné adrese. Objednávky nelze uskutečnit bez registrace.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: službu není možno s ohledem na změnu legislativi poskytnout nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávané služby. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Všechny objednávky přijaté tímtoportálem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před úhradou kupní ceny služby. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před splatností zálohové faktury a zálohová faktura nebude uhrazena objednávka se automaticky zruší.

Storno objednávky
Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci:
Smluvní strany mezi sebou ujednávají že budou ke své komunikaci zásadně používat emailovou korespondenci. Dále se prodejce zavazuje že listiny o zřízení obchodní společnosti odešle objednateli do 3 dnů po zápisu společnosti do obchodního rejstříku prostřednictvím České pošty, s.p.

4) Záruka
Při objednání obdrží klient vždy zálohovou fakturu a po úhradě daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datumem uvedeným na dokladu.

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace
V případě, že objednaná společnost při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího uvedených v objednávce, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.
Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
- na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
- na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
- na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

7) Způsoby úhrady
On-line objednávkový systém naší společnosti nyní umožnuje pouze předplatbu na základě gnerované zálohové faktury. Záloha na poskytnutou službu činní 100%.

8) Bezpečnost
Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.
Váše "Diaspro s.r.o."

Obchodní podmínky jsou platné od 12.3.2013 do odvolání.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

Souhlasím s výše uvedenými podmínkami serveru